Baby klub Mýválek - plavání s úsměvemMotto:

Cílem není vychovat z dítěte vrcholového sportovce.
Naší snahou je navodit šťastné pocity a radost z pohybu ve vodě.

Provozní řád:
plavání kojenců a batolat

Platný od 01.01.2010

Tento provozní řád je platný pro zajištění kurzů v provozu bazénu IGY a BC Šikulka

Tento provozní řád byl zpracován dle platných dokumentů:

Doporučené zásady pro pořádání kurzů, plavání, kojenců a batolat (státní zdravotní ústav 11/2001), Vyhláška č. 135/2004 Sb., která stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity na venkovních hracích plochách, pískovištích, ve znění vyhlášky č. 292/2006Sb., zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví.

Základní ustanovení:

Zařazení do kurzu je povoleno na základě vyplněné přihlášky. Před zahájení kurzu jsou rodiče informováni o jeho průběhu, hygienických a provozních zásadách. Zavazují se dodržovat provozní řád, pokyny instruktorek a zásady pro vedení kurzu. Jsou seznámeni s pravidly pro omluvy a čerpání náhradních lekcí. Za své děti nesou rodiče vždy plnou zodpovědnost. Do prostoru centra, tedy šaten, sprch a bazénu je zakázáno přinášet jakékoliv předměty za skla, a jídlo. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vstup bez náušnic, řetízků a jiných cenností.

Obecné zásady:

Plavání je určeno pro děti od 1 roku do 3 let věku dítěte. Ve skupině je maximální dovolený počet pěti dětí. Lekce se mohou zúčastnit pouze děti zdravé, to se týká i jejich rodičů či doprovodu. Do lekcí nemají přístup děti nemocné, osoby trpící kožními, vlasovými či jinými infekčními přenosnými chorobami, dále osoby opilé. Pokud by rodič či doprovod vykazoval zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktorka oprávněna zrušit dítěti lekci, popřípadě celý kurz bez náhrady. Během lekce je s dítětem ve vodě vždy jedna osoba. Každé dítě musí mít vlastní plavečky (doporučujeme jednorázové), nebo plavky s pevnou gumičkou kolem nožiček. Délka lekce je 30 minut. V šatně se rodiče i děti vysvléknou a přejdou do sprchy, kde se každý účastník lekce před vstupem do bazénu a po použití wc osprchuje bez plavek a důkladně omyje mýdlem. Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout ho pod tekoucí vodou. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru. Natáčení a focení je povoleno pouze pro domácí použití. Děti nesmí před danou aktivitou alespoň 1 hodinu jíst!!! Při fyzické zátěži by mohlo dojít ke zvracení. Maminky prosíme o odlíčení se. Doporučujeme: Po plavání vysušte dítěti uši pomocí buničitých čtverečků.

Pravidla pro čerpání náhradních lekcí:

Náhradní lekci je možné poskytnout pouze v případě řádně omluvené neúčasti na lekci. Zameškané lekce si můžete nahradit pouze v probíhajícím kurzu, lekce se nedají převádět do dalších kurzů, v případě navazujícího kurzu se tento neprodlužuje o nečerpané náhrady a plynule navazuje na předchozí kurz. Náhrada za náhradní lekci není možná. Vše ostatní je řešeno individuálně.

Hygienické zásady:

Vždy je vše pečlivě dezinfikováno a omyto čistou vodou, ostatní prostory, kde se pohybují děti a rodiče jsou několikrát denně důkladně čištěny a dezinfikovány. K dezinfekci bazénu a plaveckých pomůcek jsou použity dezinfekční prostředky s odpovídající účinností. Při případném znečištění vody dítětem je provoz okamžitě pozastaven na dobu nezbytně nutnou. Hračky a pomůcky používané v bazénu musí být dobře omyvatelné, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nedostala voda. Po ukončení kurzů důkladně očistí, vydezinfikují a opláchnou pod tekoucí vodou. Veškeré pomůcky, podložky, hračky, nočníky a všechny ostatní věci potřebné k provozu jsou ukládány v místnosti k tomu určené. Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti. Teplota vody a vzduchu je kontrolována před zahájením každé lekce. Teplota vody 29-32°C, teplota o 1-2° vyšší.

Závěrem:

Seznámení s provozním řádem potvrdí každý účastník kurzu svým podpisem při úhradě kurzovného. Ceník kurzovného není součástí provozního řádu, provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit časový rozvrh při zahájení jednotlivých lekcí.